Terms and conditions

Credit card payments in favor of Šport Bernik d.o.o. are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT will appear as TREKKSOFT TOUR BOOKING on your credit card statement. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

ODPOVED ALI SPREMEMBA NAROČILA 

Naročnik ima pravico do odpovedi storitev, ki jo opravi pri osebi oziroma poslovalnici, kjer je storitve tudi naročil. V primeru, ko naročnik odpove storitve, ima Šport Bernik d.o.o. (v nadaljevanju: ŠB) pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi storitev. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Če naročnik odpove storitve, je dolžan ŠB-u povrniti administrativne stroške v višini 5,00 € na osebo. Višina povračila stroškov odpovedi storitev je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je naročnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal storitev:

 

Odpoved na dan opravljanja storitve ali neudeležba brez odpovedi 100% cene storitve.

 

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja storitev, ki jih ŠB-u narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi storitev drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

 

Če naročnik med izvajanjem programa le tega prekine, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

Če prekine program iz upravičenih razlogov (npr. bolezen, nesreča,...) se naročniku povrne sorazmerni del stroškov za najem opreme. V koliko je bila storitev plačana s kreditno kartico se povrnjen znesek zmanjša (za 5% od celotne vrednosti), zaradi stroškov kartičnega poslovanja.

 

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ŠB-a zaradi nepravilno opravljene storitve, naročnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

 

 

ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

ŠB si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe izvajanja storitev. 

 

ŠB si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od naročila, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ŠB pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da naročila ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

 

ŠB lahko odstopi od naročila in zahteva povrnitev škode od naročnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s ŠB, predvsem če se ugotovi, da je naročnik namerno sporočil napačne podatke o številu udeležencev ali njihovi starosti, oziroma je med izvajanjem programa prišlo do sprememb, naročnik pa o tem ni obvestil ŠB.

 

ŠB ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko tečajnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

 

V primeru, da ŠB odpove naročilo, ima naročnik pravico do celotnega povračila vplačane cene za naročeno storitev. 

 

ŠB ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali avtobusov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.